Symfony $This->Getresponse() Description

Symfony $This->Getresponse() Description